Veiligheid in The Hotel Brussels

 

   

 

   

Bedrijfsinformatie
EVENT OPMERKINGEN

* Vereiste velden

Thank you!

Thank you very much for contacting us. We will get back to you shortly.

Something went wrong.

Your request was not sent. Please check the fields marked in bold and verify that all fields are complete and correct.

Uw veiligheid is de topprioriteit van The Hotel

Veiligheid is cruciaal

Voor The Hotel is uw veiligheid van groot belang. Een speciaal opgeleid veiligheidsteam is altijd beschikbaar, 24/7. Ze werken met hoogwaardige veiligheidsuitrustingen, 120 HD- en infraroodcamera’s aan elke ingang, op alle verdiepingen en alle parkeerniveaus en het ©Milestone XProtect Smart CCTV-opnamesysteem.

Uw welzijn en privacy zijn cruciaal. Daarom is het ©Kaba Safe Lock-systeem aanwezig in het hele hotel, waardoor uw verdieping en kamer uitsluitend toegankelijk zijn met uw persoonlijke sleutel. Voor verdere gepersonaliseerde veiligheidsbehoeften stellen wij gewapende bodyguards of extra veiligheidspersoneel ter beschikking op aanvraag.

Heeft u vragen of opmerkingen over veiligheid? Dan kunt u terecht bij het veiligheidsteam op het nummer +32 2 504 44 37.

 

PRIVACYVERKLARING

CCTV (Closed Circuit Television) gegevens

Laatst bijgewerkt op 14/03/2023

 

Deze privacyverklaring beschrijft het videobewakingssysteem van The Hotel Brussels (hierna "Het Hotel") en de beschermingsmaatregelen die Elba Leasehold SRL (hierna "The Hotel") heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De verwerking van Uw gegevens in het kader van videobewaking door de Beheerder is gebaseerd op de Belgische Camerawet van 21 maart 2007 (zoals gewijzigd) en Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de "GDPR").

   Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt gegevens via het videobewakingssysteem om verschillende redenen:

Om de veiligheid van het gebouw, gasten en bezoekers, en eigendommen en informatie die zich op het terrein bevinden of zijn opgeslagen, te waarborgen;

om ongeoorloofde fysieke toegang, met inbegrip van ongeoorloofde toegang tot beveiligde gebouwen en ruimten, IT-infrastructuur of operationele informatie, te voorkomen, af te schrikken en zo nodig te onderzoeken;

voorkomen, opsporen en onderzoeken van diefstal van apparatuur of eigendom van de verantwoordelijke voor de verwerking, gasten, bezoekers, daden van vandalisme of bedreigingen voor de veiligheid van hotelgasten en bezoekers (bv. brand, fysiek geweld).

Het is belangrijk op te merken dat de locatie en de plaatsing van de videocamera's niet bedoeld zijn om de omliggende openbare ruimte te bestrijken. De camera's zijn bedoeld om een algemeen overzicht te geven van wat er gebeurt in bepaalde gebieden die relevant zijn voor de veiligheid van het pand.

De gegevensverwerking is niet bedoeld om personen te identificeren, behalve in het geval van een veiligheids- of gegevensbeschermingsincident. Het systeem wordt niet gebruikt als onderzoeksinstrument of om bewijzen te verzamelen voor interne onderzoeken of tuchtprocedures, behalve in het geval van een beveiligings- of gegevensbeschermingsincident. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen gegevens worden doorgegeven aan interne (bijv. de functionaris voor gegevensbescherming) en externe (bijv. politie, gegevensbeschermingsautoriteit) organen voor naleving, beveiliging of onderzoek met het oog op naleving van de gegevensbescherming, formeel disciplinair onderzoek of strafrechtelijk onderzoek.

De videobewakingscamera's zijn zodanig geplaatst en gericht dat alleen personen worden gefilmd die het terrein of de bijbehorende faciliteiten willen betreden of verlaten. Het videobewakingssysteem bestrijkt het gebied van de in- en uitgang van het gebouw, de ingangspunten binnen het gebouw, de levering en het gebied buiten het gebouw.

   Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De controller gebruikt videobewakingsapparatuur voor beveiligingsdoeleinden, wat een gerechtvaardigd belang van de controller is op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR.

Waar camera's worden gebruikt, staan op een duidelijk zichtbaar bord in het pand de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming, evenals een URL-link naar de Privacymededeling videobewaking, die nadere informatie bevat over de videobewakingsactiviteiten.

Informatie die de verantwoordelijke voor de verwerking over u verzamelt

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt alleen de beelden van de camera, er wordt geen geluid of stem opgenomen.

Speciale categorieën van persoonsgegevens

Het videobewakingssysteem wordt door de gegevensbeheerder niet gebruikt om speciale categorieën van persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken, zoals gedefinieerd in Art. 9 GDPR: persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens (wanneer deze worden verwerkt met het oog op de unieke identificatie van personen door middel van passende technologie, bijvoorbeeld vingerafdrukscanners), gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Elba Leasehold SRL, Waterloolaan 38, 1000 Brussel, België

Tel: +32 (0) 2 504 11 11

E-mail: privacy@thehotel.be

Ontvangers van persoonsgegevens

De videobeelden en de stream zijn alleen toegankelijk voor de veiligheidsdienst.

De toegang tot de harde schijf van de videorecorder is zeer beperkt en is beveiligd met een wachtwoord. De gegevens kunnen niet worden geraadpleegd zonder toestemming van de directeur-generaal en/of de beveiligingsfunctionaris.

Doorgifte van gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verkoopt of verstrekt geen persoonsgegevens die voor dit doel zijn verzameld aan derden. Alleen ambtenaren (politie, brandweer, gerechtelijke diensten, Belgische autoriteit voor gegevensbescherming, enz.) kunnen - alleen wanneer dit wettelijk vereist is - toegang vragen en krijgen tot de gegevensopnames.

Bewaartermijn

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (inclusief voor zover vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving). Opgenomen gegevens worden automatisch gewist na een periode van maximaal 30 dagen, waarna ze automatisch worden vervangen door nieuwe videobeelden.

Uw rechten onder de GDPR

Als betrokkene heeft u volgens de GDPR bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verantwoordelijke voor de verwerking is ervoor verantwoordelijk dat deze rechten worden gerespecteerd. 

   Recht op toegang

U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij als gegevensbeheerder in ons bezit hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@thehotel.be. Wij zullen trachten elk verzoek om informatie onmiddellijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen (momenteel 30 dagen) te beantwoorden.

Om de aan ons verstrekte persoonsgegevens bij te werken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@thehotel.be.

   Recht op correctie

Het is niet toegestaan de videobewakingsbeelden te wijzigen. Wel kunt u de melding van een beveiligingsincident wijzigen, indien dit op u van toepassing is.

   Recht op wissen

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te laten wissen door een e-mailverzoek te sturen naar privacy@thehotel.be indien de verwerkingsactiviteit onrechtmatig is.

   Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken door een verzoek per e-mail te sturen naar privacy@thehotel.be, wanneer u legitieme redenen hebt die verband houden met uw situatie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst behandelen.

Het doel van deze privacyverklaring is informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Naast de bovengenoemde rechten van toegang en wijziging hebben personen ook andere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren, zoals het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@thehotel.be.

   Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Stuur daartoe een e-mail met de details van uw klacht naar onze DPO:

CRANIUM NV

Excelsiorlaan 43, 1930 Zaventem

E-mail: privacy@thehotel.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

   Beveiliging van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken wij een aantal beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij slaan uw gegevens op in video- en computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde faciliteiten.

   Updates van de privacyverklaring CCTV

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven.